Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Lublin

KOŁO ŁOWIECKIE NR 25 "UROCZYSKO" W LUBLINIE

INFORMACJE O KOLE

HISTORIA

Koło Łowieckie nr 25 „Uroczysko” w Lublinie” posiada bardzo bogatą historię związaną ze swoim powstaniem, co wynika w głównej mierze z faktu, że myśliwi, określani mianem założycieli Koła wyodrębnili je z innego Lubelskiego Koła Łowieckiego nr 5 „Dąbrowa”.

W pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej, grupa entuzjastów, którym nieobce były problemy wynikające ze zniszczeń wojennych, które nie ominęły zwierzostanu naszego kraju, w tym także Lubelszczyzny podjęła próbę założenia organizacji łowieckiej w formie „Stowarzyszenia Łowieckiego” przy Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Lublinie. Stowarzyszenie to zostało zarejestrowane w 1947 roku pod nazwą „Dąbrowa” i zrzeszało 18 członków.

Początkowo „Stowarzyszenie” wydzierżawiło swoje pierwsze tereny łowieckie w postaci pól i niewielkich śródpolnych lasków, o łącznej powierzchni blisko 10 tysięcy ha, w okolicach Garbowa.

Początki były bardzo trudne, ze względu na niskie stany zwierząt zdziesiątkowanych w czasie działań wojennych jak również braki środków i materiałów potrzebnych do prowadzenia gospodarki łowieckiej. W dwa lata od zarejestrowania „Dąbrowa” przyjęła w swe szeregi myśliwych zrzeszonych w „Stowarzyszeniu Łowieckim Lis” i tym samym poszerzyła swe tereny łowieckie o grunty polne i leśne zlokalizowane w gminie Piotrowice. Po zjednoczeniu, „Stowarzyszenie” liczyło już 33 członków i dzierżawiło blisko 30 tys. hektarów terenu. W kolejnych latach następował dalszy rozwój stowarzyszenia, a tym samym i zwiększanie powierzchni dzierżawionych terenów.

Stan taki trwał do początku lat pięćdziesiątych, kiedy to ukazał się „Dekret o prawie łowieckim” (29 października 1952 r.) oraz w 1953 roku zatwierdzony został statut Polskiego Związku Łowieckiego, a gospodarka łowiecka stała się wówczas gospodarką planową.

W okresie tym stowarzyszenie liczyło 62 myśliwych, a tereny łowieckie stanowiły łącznie obszar o powierzchni 62 tysięcy hektarów. Nowe przepisy łowieckie zmieniły również statut istniejących stowarzyszeń, w miejsce których wprowadzono nazwę „Koło Łowieckie”, a każdemu z nich został przyporządkowany numer.

PODZIAŁ I WYODRĘBNIENIE KOŁA NR 25 „UROCZYSKO” W LUBLINIE

W 1954 r. obszar całego kraju podzielony został na obwody łowieckie, które w większości wydzierżawione zostały kołom łowieckim. W okresie tym „Stowarzyszenie Dąbrowa” zmieniło nazwę na „Polski Związek Łowiecki nr 5 w Lublinie” i otrzymało w dzierżawę siedem obwodów łowieckich w różnych rejonach Lubelszczyzny. Spowodowało to znaczne utrudnienia w możliwościach prowadzenia gospodarki łowieckiej przez myśliwych zrzeszonych w Kole.

W okresie tym wśród myśliwych zrodził się pomysł podziału koła i po trwających ponad rok konsultacjach w dniu 29 października 1955 roku, Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego nr 5 podjęło decyzję o wyodrębnieniu ze swych członków drugiego koła łowieckiego, wtedy też został powołany 4-osobowy zespół, który przejął na siebie obowiązki związane ze zorganizowaniem nowo powstałego Koła.

W dniu 31 października 1955 r., nowo powstałe koło zostało zarejestrowane pod nazwą Polski Związek Łowiecki Koło Łowieckie nr 25 w Lublinie.

Otrzymało ono dwa obwody łowieckie tj. obwód nr 165 – Bychawa i obwód 216 – Zakrzówek, o łącznej powierzchni 15634 ha, a chęć przynależności do nowego Koła zadeklarowało 18 myśliwych. Nowo powstałe koło dostało również 8 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zagospodarowanie obwodów łowieckich.

Na pierwszym walnym zgromadzeniu w dniu 13 grudnia 1956 roku wybrane zostały pierwsze władze w składzie:

Prezes        –   Bronisław Stelmasiewicz,
Łowczy      –   Wacław Jarosz,
Sekretarz   –   Tadeusz Ryba,
Skarbnik    –   Mieczysław Lipski.

SKŁAD KOŁA W MOMENCIE JEGO POWSTANIA

1Adamczyk Kazimierz10Markowski Marian
2Andrzejewski Kazimierz11Płaza Remigiusz
3Chmiel Władysław12Radzikowski Zdzisław
4Fornal Stanisław13Ryba Tadeusz
5Góźdz Marian14Stachyra Franciszek
6Jarosz Wacław15Stelmasiewicz Bronisław
7Kiec Feliks16Taracha Ludwik
8Kochański Stanisław17Wiecheć Mieczysław
9Lipski Mieczysław18Woliński Ryszard

W kolejnych dwóch latach (1957 i 1958 r.) 25. Koło poszerzyło tereny łowieckie o kolejne dwa obwody, tj. obwód nr 221 – Batorz, o powierzchni 6624 ha oraz obwód nr 228 – Modliborzyce, o powierzchni 5445 ha. Jednak prowadzenie gospodarki  w czterech obwodach łowieckich było bardzo trudne z uwagi na znaczą odległość od siedziby Koła  w związku z czym podjęto decyzję o zrezygnowaniu z dzierżawy obwodu nr 221 – Batorz.

W latach 1960-1970 prowadzenie gospodarki łowieckiej ukierunkowane było na poprawę stanów zwierzyny, budowę urządzeń łowieckich jak również likwidację drapieżników.

Dodatkowo nawiązywano coraz szersze kontakty z rolnikami i młodzieżą szkolną, mające na celu ograniczenie kłusownictwa oraz wpajanie rolnikom zasady dotyczącej utrzymywania psów gospodarskich na uwięzi również w okresie nocnym, co miało ochronić zwierzynę przed drapieżnictwem z ich strony. Kontynuowano także zasadę wprowadzoną w 1958 roku dotyczącą dwukrotnego obowiązkowego uczestnictwa każdego myśliwego w okresie zimowym w polowaniach na drapieżniki.

Całość prowadzonych zabiegów hodowlanych w kolejnych latach przynosiła efekt w postaci poprawy liczebności zwierzyny drobnej, a zabiegi introdukcji bażantów uwieńczone zostały sukcesem, którego znamiennym efektem było organizowanie polowań na ten gatunek począwszy od 1963 roku.

POLOWANIA W KOLE

O wysokich stanach zwierzyny drobnej, a głównie zajęcy świadczyć mogą rozkłady jakie wieńczyły polowania zbiorowe na ten gatunek.
Według wspomnień myśliwych (Ludwika Taracha, Franciszka Dudy, Kazimierza Romańskiego) polujących w tym okresie, podczas jednego polowania zbiorowego, gdy myśliwy przez cały dzień pozyskał mniej niż 10 zajęcy to wynik takiego polowania oceniany był jako kiepski.

W latach 70-tych koło kontynuowało zabiegi gospodarki łowieckiej na założeniach wypracowanych w latach wcześniejszych.

W okresie tym w każdym z dzierżawionych obwodów zatrudnieni zostali na pełny etat strażnicy łowieccy w osobach:

Gryta Jan –  obwód nr 165 – Bychawa,
Sulowski Jan – obwód nr 216 – Zakrzówek,
Placha Józef  – obwód nr 228 – Modliborzyce.

POZYSKANIE ZWIERZYNY W LATACH 70-TYCH

GatunekObwód nr 15
Modliborzyce
Obwód nr 79
Bychawa
Obwód nr 85 ZakrzówekRazem
Sarna – kozioł2215
Sarna – koza125430
Lis1522441
Zając3816017491731
Bażant118215112445
Kuropatwa1779113914414359
Kaczka298393340
Odłowy kuropatw10148321742020
Odłowy zajęcy229229
Introdukcja bażantów180250220650

Lata 80-te charakteryzowały się bardzo wytężoną pracą myśliwych zmierzającą do odbudowania stanów zwierzyny drobnej zdziesiątkowanej podczas „zimy stulecia”. Oprócz zimowych wyjazdów celem dokarmiania zwierzyny i walki z kłusownictwem, każdy myśliwy zobowiązał się do nieodpłatnego odpracowania czterech dniówek na rzecz koła, a w okresie wiosennym myśliwi aktywnie uczestniczyli w pracach zalesieniowych prowadzonych na terenie dzierżawionych obwodów.

Rok 1987 to okres szczególny w życiu koła Pierwszy  raz w historii Koła wspólnie z Kołem Łowieckim nr 5 „DĄBROWA’’  z którego to wywodzą się korzenie naszego Koła obchodzono jubileusz 40-lecia.Na zorganizowanym balu  zaprzyjaźnieni  koledzy z dwóch kół łowieckich  o  wspólnym  rodowodzie wraz z rodzinami, oraz zaproszonymi gośćmi bawili się do białego  rana. Ponadto z okazji jubileuszu wykonany został medal okolicznościowy, tablo  a  Koło przyjęło nazwę  ‘’ U R O C Z Y S K O”

Obchodząc jubileusze nie zapominając  o  zabiegach  hodowlanych powiększamy zaplecze gospodarcze i socjalne. Jesienią 1990r. zakupiono wyeksploatowany barakowóz i ustawiono  go w obwodzie 215 w m. Pawłów , a po wyremontowaniu służy nam jako „Domek  Myśliwski”.

POZYSKANIE ZWIERZYNY W LATACH 80-TYCH

GatunekObwód nr 15
Modliborzyce*
Obwód nr 79
Bychawa
Obwód nr 85 ZakrzówekRazem
Sarna – kozioł128837
Sarna – koza7391359
Lis5302257
Zając10311277942024
Bażant68481336885
Kuropatwa22294310542219
Kaczka12478977990
Odłowy kuropatw215215
Introdukcja bażantów5010080230

*- pozyskanie w obwodzie łowieckim nr 15 realizowano do 1986 roku

Początek lat 90-tych, to okres bardzo burzliwych przemian społecznych, które nie ominęły także naszego koła. Nowe, nie zawsze racjonalne spojrzenie na świat oraz zalążki państwa demokratycznego spowodowały, że coraz częściej zaczęły pojawiać się głosy dotyczące konieczności zmian w dziedzinie polskiego modelu łowiectwa, który według nowych ideologii najczęściej nie mających nic wspólnego z rozsądkiem, nie mógł istnieć na zasadach odziedziczonych z czasów PRL-u. W okresie tym koło prowadziło intensywną gospodarkę hodowlaną zmierzającą do odbudowania stanów zwierzyny z lat siedemdziesiątych. Jednak ze względu na liczne zobowiązania koła oraz znaczne środki potrzebne do prowadzenia racjonalnej gospodarki hodowlanej w sezonie łowieckim 1995/96 oraz 1996/97 organizowane były polowania „dewizowe” na kuropatwy. W łowiskach w okolicach Bychawy i Zakrzówka gościnnie polowali myśliwi z Francji, którzy w sezonie 1995/96 pozyskali 205 kuropatw, zaś w kolejnym sezonie 106 kuropatw.

W roku 1997 Koło obchodzi następny jubileusz – jubileusz 50-lecia swego  istnienia. Uroczystość tą świętowano 23 08 1997r w „Domku Myśliwskim” w Pawłowie. Z okazji tej wykonano znaczek okolicznościowy, który jednocześnie stanowi logo  Koła. Wykonane zostało  kolejne tablo.

POZYSKANIE ZWIERZYNY W LATACH 90-TYCH

GatunekObwód nr 79
Bychawa
Obwód nr 85 ZakrzówekRazem
Sarna – kozioł321648
Sarna – koza521971
Lis11354167
Zając91210131925
Bażant447394841
Kuropatwa120313052508
Kaczka447134581
Polowania dewizowe na  kuropatwy300232532

DALSZY CIĄG HISTORII KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 25 „ UROCZYSKO”

Analizując archiwa Koła nie znaleziono danych o pozyskaniach zwierzyny łownej  w latach 1947 do 1970 r. Pozyskania z następnych lat były już prezentowane. Łącznie w dzierżawionych przez Koło obwodach  od początku lat 1970 do końca  2010 r.  pozyskano następujące ilości zwierzyny.

Sarna – kozioł177
Sarna306
Lis829
Zając5885 oraz 229 eksport żywych zajęcy
Bażant2622
Kuropatwa9086 oraz 2767 eksport żywych i polowania  dewizowe
Kaczka2103

W wymienionym okresie w ramach introdukcji do dzierżawionych obwodów wpuszczono 980  bażantów i ponad 150 kuropatw.

Analiza pozyskań ostatniego dziesięciolecia  XX wieku i pierwszych dziesięciu lat  XXI wieku przedstawia się następująco:

 1990-20002001-2010% wzrost lub spadek
Kozioł4887wzrost o  – 81,2 %    
Sarna71146wzrost o – 105,6%
Lis 167564wzrost o – 237,7%
Zając1925205spadek o – 89,3%
Bażant445451wzrost o – 1,4%
Kuropatwa25080
Kaczka340202spadek o – 40,6%

Z powyższego wynika, że mimo prowadzenia intensywnej gospodarki łowieckiej nastąpił  gwałtowny spadek populacji zająca i kuropatw, jako podstawowych gatunków zwierzyny w dzierżawionych obwodach. W wyniku tego zaniechano polowań na kuropatwy już w 1999 r, a  na zające  w  2010 r. W tym samym czasie racjonalna gospodarka łowiecka spowodowała wzrost populacji sarn i utrzymanie na nie złym stanem bażanta.

Tak duży wzrost populacji, a co za tym wzrost pozyskań lisa spowodowany jest prawdopodobnie corocznymi szczepieniami przeciw wściekliżnie .
W latach dwutysięcznych  w dzierżawionych obwodach wzrósł areał uprawy kukurydzy, a to spowodowało napływ dzików i od roku 2005 zaczęto  je sukcesywnie pozyskiwać. W dotychczasowej historii Koła, dziki  nie były spotykane w ogóle lub wyjątkowo. Do 2010 r., na  terenie dzierżawionych obwodów pozyskano sześć dzików.

Lata dwutysięczne przyniosły również nowe pozyskania, tj. borsuka, który dotychczas był mało spotykany w naszych obwodach. Jednocześnie w tym czasie znacznie spadła ilość piżmaków. W latach 1990- 2000 pozyskano ich  631 szt. , a w latach 2000- 2010, już tylko 176 szt.

Najnowsza historia koła charakteryzowała się kontynuowaniem zabiegów hodowlanych zmierzających do ograniczenia spadku liczebności podstawowych gatunków zwierzyny drobnej – zająca i kuropatwy. Ponadto kontynuowano zabiegi zimowego dokarmiania kuropatw, jak również podjęto próby zimowego dokarmiania zajęcy. Jednocześnie do kalendarza koła na stałe weszły zimowe akcje zwalczania kłusownictwa – wnykarstwa oraz podjęto decyzję organizacji dodatkowych polowań zbiorowych na lisy, a okres polowań w sezonie 2005/06 trwał aż do 25 lutego 2006 roku. Jednocześnie począwszy od polowania w dniu 7 stycznia, aż do ostatniego polowania zbiorowego obiekt polowań stanowiły wyłącznie drapieżniki. 

NA STRZELNICY

W roku 2006 zgodnie z nowo przyjętym Statutem Polskiego Związku Łowieckiego, zaistniała konieczność zatrudnienia odpowiednio wcześniej przeszkolonych strażników łowieckich. Strażnikami zostali koledzy: Zbigniew Łupina obwód łowiecki 215 oraz Tomasz Gryta w obwodzie łowieckim nr 232. Dodatkowo koło uczestniczyło w programie odbudowy zwierzyny drobnej. Wybudowana została woliera do przetrzymywania kuropatw,  w której ptaki przetrzymywane były w ramach adaptacji, a następnie zasiedlane do dzierżawionych obwodów. W ciągu ostatnich kilku lat nadal prowadzona była współpraca z młodzieżą szkolną jak również studentami, zmierzające do szeroko rozumianej edukacji ekologicznej z uwzględnieniem zabiegów łowiecko – hodowlanych.

Za całokształt pracy na niwie łowieckiej niektórzy myśliwi są wyróżnieni medalami zasługi łowieckiej. Łącznie w kole 11 myśliwych posiada odznaczenia przy czym 3 z nich posiada komplet  (brązowy, srebrny i złoty Medal Zasługi Łowieckiej ) medali.   

Wyróżnieni myśliwi:

L.p.Imię i nazwiskoMedal zasługi łowieckiej
złotysrebrnybrązowy
1Flis Marian * 
2Fornal Stanisław **
3Gryta Tomasz  *
4Iwanicki Mieczysław **
5Jarosz Wacław***
6Jasiak Zdzisław***
7Kucharczyk Bogdan **
8Mazurek Jan  *
9Mareczko Stefan***
10Mierzwa Czesław***
11Woliński Ryszard  *

Dodatkowo  Flis Marian, Jasiak Zdzisław, Mareczko Stefan , Mierzwa Czesław i Żurawicz Jan wyróżnieni są  medalem „Zasłużony dla łowiectwa Lubelszczyzny” a kolega  Mareczko  posiada ponadto najwyższe odznaczenie łowieckie – „ ZŁOM’.

JUBILEUSZ  – 60 LAT.

W roku 2007 koło obchodziło jubileusz swego istnienia. Z tej okazji zorganizowane zostały uroczyste obchody rozpoczęte mszą święta, w kościele w Kiełczewicach.

Po zakończeniu mszy odbyło się okolicznościowe spotkanie, na którym wyróżniającym się myśliwym wręczone zostały odznaczenia łowieckie. Celem upamiętnienia uroczystości rocznicowych wykonane zostało okolicznościowe tablo (pierwszy raz  tablo wykonano w 1987r a drugi raz 1997r.) oraz wydana monografia koła autorstwa M. Flisa we współpracy z Cz. Mierzwą.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się bal, w którym udział wzięli myśliwi koła i zaproszeniu goście w tym władze Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie oraz przedstawiciele władz samorządowych Gmin  na terenie, których Koło dzierżawi obwody łowieckie.

Zabawa odbyła się na wolnym powietrzu przy pięknej pogodzie a biesiadnicy bawili do białego rana.

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Z uwagi na brutalny charakter i na tle zmieniającej się rzeczywistości ( niekorzystnej dla myśliwych) nie można zapomnieć o najnowszych wydarzeniach, które ujemnie rzutują na prowadzoną gospodarkę łowiecką przez nasze koło, w 80 % opierającą się  na zwiększaniu populacji  saren.

W lutym 2010 roku uzyskano informację o wałęsających się zdziczałych psach w lesie graniczącym z polami w miejscowości Pawłów. Myśliwi, którzy udali się w te okolice odkryli przerażający obraz zagryzionych i rozszarpanych saren w ilości 12 osobników leżących na wspomnianych polach w promieniu ok. 500 metrów. Jeden z myśliwych zobaczył jak na jego oczach rozgrywa się walka o życie, gdzie zdziczałe około 40 kilogramowe psy dochodziły brnącą w głębokim śniegu sarnę. Z uwagi na zaistniałą sytuacje myśliwi naszego koła zorganizowali się i w kolejnych dniach penetrowali okoliczne lasy i  pola ujawniając w sumie 22 rozszarpane tusze saren, które były w okresie rozwijania się płodu. Jeżeli przyjąć, że sarna wydaje na świat przeciętnie dwie sztuki koźląt to łatwo przeliczyć, że z łowiska ubyło  około 60 saren.

Dzikie psy zagryzły przynajmniej 12 saren. –

Pierwszą zagryzły z głodu, następne dlatego, ponieważ obudził się w nich instynkt drapieżnika – opowiada Jan Staroch z koła łowieckiego.
Zwierzęta mają odgryzione gardła i wyrwane serca.

Mając na uwadze potworną brutalność zdziczałych psów oraz  wielkie rozgoryczenie naszych myśliwych, Zarząd podjął bez wahania decyzje o nagłośnieniu tej sytuacji zdając sobie sprawę o pogłębiającej się niechęci społeczeństwa wobec wszelkich działań Polskiego Związku Łowieckiego. Natychmiast powiadomiono Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie, dziennikarzy Panoramy Lubelskiej oraz dziennikarzy lokalnej o ogólnopolskiej prasy.

Mamy nadzieje, że materiał jaki ukazał się środkach masowego przekazu chociaż w części powstrzyma nierozsądnych ludzi przed wrogimi wypowiedziami, pozbywaniem się psów oraz brakiem nadzoru  nad psami biegającymi całymi sforami po okolicznych miejscowościach. 

Obecnie myśliwi naszego koła dokładają wszelkich starań aby w dzierżawionych obwodach prowadzić jak najlepsza gospodarkę łowiecką i kreować pozytywny obraz myśliwego w oczach społeczeństwa.

AKTUALNY SKŁAD OSOBOWY KOŁA PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA – NA DZIEŃ 1.01.2011 ROKU.

Prezes     – Jan Staroch,
Łowczy   – Zdzisław Jasiak,
Skarbnik – Mieczysław Iwanicki,
Sekretarz – Czesław Mierzwa.

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

Przewodniczący – Bogdan Kucharczyk
Członek              –  Kazimierz Jata
Członek              –  Dariusz Chałabis

LISTA CZŁONKÓW KOŁA NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2011 ROKU

1Burek Wojciech*27Mazurek Jan*
2Borsa Andrzej28Mierzwa Czesław*
3Chałabis Dariusz39Młynarski Tadeusz
4Chałabis Stefan30Młynarski Tomasz
5Data Czesław31Łupina Zbigniew
6Daśko Michał32Pastucha Mirosław
7Dworak Marek33Pastucha Roman
8Flis Marian*34Pietrzak Ryszard*
9Flis Krzysztof35Piotrowski Marian
10Fornal Stanisław36Rudko Krzysztof
11Gnat Edward*37Szkoda Dariusz*
12Gryta Tomasz*38Szkoda Henryk
13Gryta Wiesław39Sobieszczański Jerzy*
14Herman Maciej40Staroch Jan*
15Iwanicki Mieczysław*41Szramowiat Grzegorz
16Iwanicki Marcin42Winiarczyk Zbigniew
17Jasiak Zdzisław*43Wilkołaski Rafał
18Jata Kazimierz*44Woliński Ryszard
19Kamiński Henryk45Zurawicz Jan &*
20Kozioł Paweł STAŻYŚCI
21Kucharczyk Bogdan*1Stefaniak Piotr
22Kuliński Andrzej2Mazurek Ryszard
23Kulpa Szymon3Wnuk Marcin
24Kuźma Jan*  
25Krzosek Jan &*  
26Mareczko Stefan &*  

* – gwiazdką zaznaczono myśliwych posiadających uprawnienia selekcjonerskie
& – myśliwi niemacierzyści.

Należy również wspomnieć iż w historii Koła najdłuższym stażem Łowczego Koła może poszczycić się kol. Zdzisław  Jasiak , który funkcję tą pełni nieprzerwanie od 1987r. do chwili obecnej.

KONTAKT Z KOŁEM

ul. Wyżynna 12/34 ; 20-578 Lublin ; janstar3@wp.pl

W minionym roku Zarząd koła i myśliwi skupieni byli na wykonywaniu zadań statutowych związanych z prowadzenie słusznej i dobrej gospodarki łowieckiej a także innych zadań bieżących wynikających z obowiązku koła związanego z dzierżawieniem obwodów łowieckich.

W tym roku również dbano o wizerunek myśliwego i całego polskiego łowiectwa prowadząc działalność społeczną na rzecz ludzi potrzebujących.

Był to rok wyciszenia i przygotowania do zadań czekających nas w przyszłych latach.

Koło Łowieckie nr 25 „Uroczysko” w Lublinie” posiada bardzo bogatą historię związaną ze swoim powstaniem, co wynika w głównej mierze z faktu, że myśliwi określani mianem założycieli Koła wyodrębnili je z innego Lubelskiego Koła Łowieckiego nr 5 „Dąbrowa”. Myśliwi założyciele, a było ich osiemnastu na początku prowadzili gospodarkę łowiecką w łowisku w okolicach Garbowa.

W kolejnych latach w związku z prawnymi uregulowaniami dotyczącymi łowiectwa w naszym kraju, koło zostało zarejestrowane w Polskim Związku Łowieckim i otrzymało dwa obwody łowieckie, na których prowadzi gospodarkę łowiecką do chwili obecnej. Niewątpliwie można stwierdzić, iż przez 65 lat działalności, w kole splatały się losy myśliwych z różnych warstw społecznych, tych z Lublina oraz myśliwych zamieszkujących na terenie dzierżawionych obwodów, jak również gronem wiernych naganiaczy i sympatyków łowiectwa. Były wzloty i upadki, były sytuacje trudne, lecz koło je przetrwało, trwa i należy mieć nadzieję a nawet pewność, że trwać będzie.

Uroczystości jubileuszowe 65 rocznicy powstania koła rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w intencji żyjących i zmarłych myśliwych z koła oraz ich rodzin. Msza odprawiona została w Kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełczewicach Maryjskich, tj. na terenie dzierżawionego przez koło obwodu.

W części oficjalnej po przywitaniu zaproszonych gości wyróżniający się myśliwi uhonorowani zostali odznaczeniami łowieckimi. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej odznaczony został Kol. Stanisław Fornal, jedyny żyjący członek założyciel koła. Warto w tym miejscu również dodać, iż Kolega Fornal jest osobą, która może poszczycić się najdłuższą przynależnością do Polskiego Związku Łowieckiego w Okręgu Lubelskim. Z kolei Kol. Ryszard Woliński uhonorowany został medalem za długoletnią przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego. Oprócz wymienionych odznaczeń, zarząd koła przygotował okolicznościowe medale i dyplomy, które wręczone zostały wyróżniającym się członkom koła. W części oficjalnej nie zabrakło też gratulacji od władz samorządowych, kolegów z sąsiednich kół, jak również okręgowych władz łowieckich z Lublina.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się biesiada myśliwska, gdzie przy smakowitych potrawach z dziczyzny i dźwiękach muzyki uczestnicy jubileuszu bawili niemal do białego rana, zaś najbardziej wytrwali zamówili nawet miejsca noclegowe. Tym samym uroczystości jubileuszowe 65 rocznicy powstania koła, potwierdzające jego historię i tożsamość, niewątpliwie zaliczyć należy do bardzo udanych.

Marian Flis

WYDARZENIA W KOLE

Szanowni koledzy Rok 2017 był rokiem jubileuszu powstania naszego koła, w miesiącu czerwcu obchodziliśmy siedemdziesiątą rocznicę. Siedemdziesiąt lat istnienia naszej społeczności to znaczący czas w którym wspólnie tworzyliśmy i tworzymy historie naszego koła, to czas w którym wielu naszych kolegów odeszło do krainy wiecznych łowów, to wiele spędzonych razem chwil tych dobrych i tych złych ale zawsze pod okiem św. Huberta.

W naszym kole nigdy nie brakowało dobrego humoru, anegdot i różnych spotkań towarzyskich. Teraz kiedy posiadamy własny kawałek siedliska, miejsce gdzie możemy zawsze się spotkać, kiedy koło posiada własny sztandar, symbol jedności niezłomności i przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego, tym bardziej musimy się zintegrować w naszej małej społeczności. Musi nam zależeć na solidnym uczciwym i wyniosłym kultywowaniu tradycji łowieckich naszego koła.

Patrząc na nasze doświadczenie na to jak na przestrzeni tych siedemdziesięciu lat funkcjonowało nasze koło na ten czas dobry i ten zły, musimy sobie powiedzieć, że jedyna słuszna droga rozwoju naszego koła to tradycja i kultura nie tylko ta łowiecka ale i osobista a także poszanowanie wspólnego mienia.

Obecnie Koło posiada solidne struktury osobowe skupiając 46 członków, co pozwala prowadzić gospodarkę koła na wysokim poziomie i włączać się w życie społeczności lokalnej.

W roku 2016 zostało zakupione siedlisko w miejscowości Kiełczewice z przeznaczeniem na stanicę myśliwską. W tym samym roku siedlisko zostało przystosowane dla potrzeb Koła. Posiada monografię koła, która opracowana i wydana została na jubileusz 60-lecia. Obecnie z racji 70-lecia koła, ufundowany został sztandar , którego uroczyste przekazanie nastąpiło podczas obchodów jubileuszowych koła. W tym samym czasie koło uhonorowane zostało najwyższym odznaczeniem łowieckim – „ZŁOM”.

Szanowni koledzy, to my wszyscy tworzymy i wyznaczamy sobie zakres działania .

Przez cały ten czas dokładaliśmy starań aby na najwyższym poziomie, godnie prezentować naszych myśliwych i całe łowiectwo, dlatego w imieniu zarządu zwracam się z prośbą do Kolegów o nienaganne postępowania w sprawach łowieckich prezentowanie swoją osobą postaw nienagannych społecznie a także wyczulonych na krzywdę ludzką.

Korzystając z okazji rozpoczynającego się nowego roku składam najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzący 2018 rok będzie niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, niech upływa w spokoju, zrozumieniu wśród rodziny, przyjaciół oraz wszystkich bliskich dla Was osób. Mam nadzieję, że nowy rok przyniesie wszystkim mnóstwo sukcesów i nadal pozwoli podejmować inicjatywy budujące pozytywny obraz całego łowiectwa.

DARZ BÓR
Prezes Jan Staroch

Rok 2017 był dla myśliwych Koła Łowieckiego Nr 25 UROCZYSKO w Lublinie rokiem szczególnym z uwagi na 70 rocznice istnienia koła. Jednak nie tylko rocznica sprawiła, że rok ten stał się rokiem szczególnym ponieważ kilka ważnych wydarzeń, które należy przytoczyć spowodowało o wyjątkowości tego okresu.

SZTANDAR KOŁA

W miesiącu kwietniu 2017 roku na zebraniu walnym członków koła po raz pierwszy zaprezentowano  ufundowany Sztandar Koła. Sztandar koła został w całości sfinansowany przez myśliwych naszego koła co spowodowało iż na drzewcu sztandaru znalazły się niemal wszystkie nazwiska naszych myśliwych i stażystów. Członkowie koła jednogłośnie  zdecydowali o dacie  oficjalnego przekazania sztandaru podczas obchodów 70 lecia istnienia koła  w miesiącu czerwcu. W związku z powyższym członkowie koła dokonali również wyboru pocztu sztandarowego.

POZYTYWNIE O ŁOWIECTWIE W 2017 ROK

W  miesiącu maju 2017 roku nasi myśliwi otrzymali zaproszenie z Urzędu Gminy  w Zakrzówku  do wzięcia udziału w pikniku z okazji dnia dziecka i rodzica przybranego pod patronatem Pana Wójta Gminy w Zakrzówku. Myśliwi Koła Nr 25 „UROCZYSKO”  z wielkim zadowoleniem przyjęli zaproszenie  i w porozumieniu z Zarządem Okręgowym PZŁ w Lublinie  oraz Klubem Krwiodawców myśliwych  w dniu 3 czerwca 2017 roku wzięliśmy udział  w obchodach dnia dziecka, które odbyły się na boisku  za domem Kultury w Zakrzówku.
Jak zawsze przygotowaliśmy  dla dzieci wiele atrakcji  w postaci pogadanek, prezentacji  okazów  zwierząt występujących  na wyżynie lubelskiej a także dużo prezentów dla dzieci.

PIKNIK W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIEŁCZEWICACXH

„Telewizja w domu i zagrodzie” pod takim hasłem odbył się  Piknik Rodzinny, w  dniu11.06.2017. Przybyło wielu zaproszonych gości, rodzice, rodziny i przyjaciele podopiecznych, a także przedstawiciele naszego koła. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., którą odprawił ks. Grzegorz Różyłło, zaś oprawę Mszy św. zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Szastarki. Po Mszy św. nastąpiły  występy Mieszkanek, podopieczne przedstawiały krótkie scenki popularnych programów TV t .j. : „Pytanie na śniadanie” ,”Ewa gotuje” ,”Teleexpress”, „Sprawa dla reportera”.

Po występach głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Frąk oraz zaproszeni goście w tym Kol. Janek Staroch, który podziękował za zaproszenie i współpracę  określając ją jako bardzo dobrą. Podczas obiadu goście i wszyscy uczestnicy Pikniku mieli okazje degustować regionalne potrawy.  Panie kucharki przygotowały pyszny bigos, a my tradycyjnie pieczoną dziczyznę. Serwowana dziczyzna cieszyła się dużym zainteresowaniem  i w mgnieniu oka  zniknęła ze stoiska.

 

JUBILEUSZ 70 – LECIA KOŁA ŁOWIECKIEGO NR 25 UROCZYSKO W LUBLINIE

Dzień 17 czerwca 2017 roku  był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym dobrych emocji, radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły liczne grono oficjalnych gości, myśliwych i przyjaciół. Przebieg Jubileuszu miał kilka odsłon. 

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 14.00 Mszą Świętą w intencji  myśliwych  podczas, której został poświęcony Sztandar Koła  w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Kiełczewicach Górnych. Mszę celebrował proboszcz parafii  ks. Krzysztof Brodaczewski. Przebieg Mszy Św. został wzbogacony poprzez udział sygnalistów myśliwskich pod kierownictwem  Kol. Krzysztofa Kosika, którzy jeszcze kilkakrotnie  podczas Jubileuszu zaznaczyli swoją obecność  grając utwory łowieckie.We mszy uczestniczyło wielu myśliwych z rodzinami, a także licznie zgromadzeni  goście. Podniosłość uroczystości podkreśliła obecność w kościele nowo ufundowanego sztandaru dla naszego koła oraz koledzy ubrani w mundury myśliwskie. W oprawę liturgii słowa podczas mszy włączyły się rodziny myśliwych.

Podczas liturgii eucharystycznej przedstawiciele koła przekazali  kosz z  darami na ręce księdza proboszcza. Centralnym punktem oficjalnej części obchodów 70-lecia istnienia  Koła Łowieckiego Nr 25 „Uroczysko” w Lublinie,  była uroczysta Gala Jubileuszowa, wraz z przekazaniem prze Radę Okręgową PZŁ w Lublinie  sztandaru dla koła, która odbyła się w Zajeździe  „ZŁOTY KLUCZ”    w Trojaczkowicach, gdzie przed budynkiem zajazdu  pojawili się prowadzący galę – Kol. Jasiak Zdzisław i Kol. Janek Staroch, którzy będąc gospodarzami uroczystości powitali wszystkich zebranych. Ważnym punktem tej części akademii było przemówienie Prezesa Koła Janka Starocha, który w krótkim wystąpieniu  przedstawił zebranym historie koła.

Gala 70-lecia istnienia  Koła Łowieckiego Nr 25 „UROCZYSKO” w Lublinie,  nie obeszła się bez podniosłych akcentów, a takimi było przekazanie i  uhonorowanie sztandaru koła przyznanym najwyższym odznaczeniem łowieckim „ZŁOMEM”. Po symbolicznym wbiciu gwoździ przystąpiono do przekazania sztandaru dla Koła. Akt erekcyjny odczytał przewodniczący ZO PZŁ w Lublinie,  Kol. Andrzej Łacic, natomiast Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Wojciech Eminowicz przekazał sztandar na ręce Prezesa Koła kol. Janka Starocha , który po zaprezentowaniu sztandaru przekazał go w ręce Pocztu Sztandarowego składającego się z Kol. Kazimierza Jaty, Grzegorza  Jędreja oraz Kol. Mirosława Pastuchy.

Bardzo ważnym punktem programu obchodów 70-lecia  było uhonorowanie sztandaru  Złomem w uznaniu licznych zasług, jakie koło poczyniło na przestrzeni 70 lat istnienia w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego. Aktu udekorowania sztandaru dokonali Kol. Wojciech Eminowicz i Kol. Andrzej Łacic. 

W następnej kolejności medalami  zostali uhonorowani Kol. Janek Staroch -Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej, Kol Henryk Szkoda i Kol Kazimierz Jata -brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej.

Organizatorzy uroczystości pamiętali również o osobach, które w sposób szczególny   już od wielu lat współpracują z kołem i z tego tytułu otrzymali wyróżnienia w postaci medalu „Zasłużony dla koła”. Podziękowania oraz dyplomy zostały wręczone również myśliwym  i członkom ich rodzin, dzięki którym możliwa była organizacja obchodów Jubileuszu oraz realizacja wielu działań statutowych w ostatnich latach.

W tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć również wystąpień zaproszonych Prezesów i Łowczych zaprzyjaźnionych kół, którzy zabrali głos w następującej kolejności, Kol. Wojciech Eminowicz – Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Lublinie, Kol. Andrzej Łacić – przewodniczący ZO PZŁ w Lublinie , który ponadto odczytał List Gratulacyjny od Przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie Kol. Lecha Blocha, Kol. Andrzej Jurak -Prezes Koła „LIS” w Parczewie, Kol. Tomasz Piórkowski – Prezes Koła Nr 75 we Franciszkowie oraz Kol. Grzegorz Wroński – Łowczy Koła nr 5 „DĄBROWA” w Lublinie.

Gala zakończyła się zaproszeniem do dalszego udziału w obchodach 70-lecia Koła Łowieckiego Nr 25 „UROCZYSKO” w Lublinie, oraz życzeniami przeżycia w związku z Jubileuszem wielu głębokich wzruszeń, zgodnie z przyświecającemu temu wydarzeniu mottem:  „Są w życiu miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”.   

Gala Jubileuszowa uświetniona została występami młodzieżowej  grupy taneczno – wokalnej z Domu Kultury w Zakrzówku, prowadzonego przez Pana Tomasza Skrzypka. Występ zachwycił biesiadników, w związku z czym przekazano zebrane słodycze w znacznej ilości na ręce występującej  młodzieży Zwieńczeniem tej części obchodów było wykonanie wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Kolejny punkt obchodów miał bardziej kameralny i mniej oficjalny wymiar. Po uroczystej gali w  Zajeździe Złoty Klucz w Trojaczkowicach myśliwi spotkali się z zaproszonymi gośćmi na objedzie próbując smakołyków , którymi były zastawione suto stoły biesiadne . Była to okazja, by myślami cofnąć się w czasie i jeszcze raz  powspominać kolegów i polowania z minionego okresu. 

Ostatnim punktem programu obchodów Jubileuszu 70-lecia koła, był bal  na którym bawiło się niemal 100 osób – myśliwych oraz zaproszonych gości. Jedyną przerwą w zabawie była chwila wniesienia pieczonego dzika  ufundowanego przez  Elite Expedition Sp. z o.o. Zakład przetwórstwa dziczyzny w Zwierzyńcu. Przyjęcie było nie tylko okazją do wspólnej zabawy, lecz również sposobnością do prowadzenia rozmów towarzyskich, przywoływania przeżyć łowieckich  i dzielenia się wzruszeniami związanymi z Jubileuszem i całą atmosferą, która mu nieustannie od początku dnia 17 czerwca 2017 roku towarzyszyła. Dzień ten pokazał, że są jeszcze w życiu miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina. Takim miejscem jest z pewnością Koło Łowieckie Nr 25 „UROCZYSKO” w Lublinie.

 

DOŻYNKI

Jeszcze tego samego dnia jako myśliwi Koła Nr 25 UROCZYSKO w Lublinie  otrzymaliśmy zaproszenie od władz gminnych  na Dożynki Gminno- Parafialne w Zakrzówku w dniu  20 września 2017r. Oczywiście nieuprzejmością byłoby odmowa  dlatego z wielką radością zaproszenie przyjęliśmy. Możliwość uczestnictwa omówiłem z Zarządem Koła  i po przygotowaniach  wzięliśmy udział we wspomnianych dożynkach wystawiając swój namiot. Należy zaznaczyć, że myśliwi i stażyści koła bardzo aktywnie włączyli się  w organizacje  i obsługę tego wydarzenia. 

W trakcie tego spotkania myśliwi częstowali uczestników  gulaszem myśliwskim , który rozszedł  się w mgnieniu oka, odpowiadali na pytania  rolników związane ze zwierzyną dziko żyjącą objaśniając istotę gospodarki łowieckiej a młodzieży rozdawaliśmy rożne upominki okolicznościowe. 

Korzystając ze spotkania  informowaliśmy  uczestników o zaplanowanej Białej Niedzieli  na terenie Domu Kultury w Zakrzówku w dniu 8 października 2017 roku organizowanej przez Klub Krwiodawców  Myśliwych pod patronatem Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie. Chociaż tego dnia  lało od rana na imprezę przyszło wiele osób a pod namiotami prezentowało się wiele podmiotów  co dało nam możliwość rozmawiania na różne tematy a miejscowa ludność mogła przekonać się o pozytywnym nastawieniu myśliwych do społeczeństwa.

 

BIAŁA NIEDZIELA 

W dniu 8 października 2017 roku po raz kolejny zorganizowaliśmy Białą Niedziele, tym razem w miejscowości Zakrzówek powiat Kraśnik. Cała akcja została poprzedzona dużym nagłośnieniem poprzez plakatowanie ,informacją na stronach internetowych i innych środkach masowego przekazu. Bardzo dużą pomoc w tym względzie uzyskaliśmy od Urzędu Gminy w Zakrzówku.

Ponownie udało się przekonać do współpracy RCKiK w Lublinie, PCK w Lublinie oraz Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie. Pracownicy RCKiK zajęli się obsługą akcji otwartego poboru krwi  a wspólnie  z Klubem Krwiodawców Myśliwych  został ogłoszony w szkołach na terenie gminy konkurs plastyczny dla dzieci klas od 1 do 5 pod hasłem „MAŁA KROPLA KRWI RATUJE ŻYCIE”.

Ratownicy PCK prowadzili pokazy ratownictwa przedmedycznego. Nasi sympatyczni Koledzy myśliwi- lekarze przyjmowali pacjentów w miejscowej przychodni udzielając im rożnego rodzaju porad. Natomiast myśliwi zajęli się całą organizacją i koordynacją wspomnianych działań. Nie mogę tu  zapomnieć o kolegach z lubartowskiego lisa, którzy zawsze odpowiadają na nasz apel  i wspierają akcje oferując poczęstunek w postaci pysznej grochówki  myśliwskiej serwowanej prosto z kuchni polowej co stwarza wrażenie pikniku myśliwskiego i jak magnes przeciąga ludzi. Trzeba tez powiedzieć,  że udział w naszych akcjach, klubu kolekcjonera przy ZO PZŁ w Lublinie jest zawsze pożądany i podnosi rangę tych spotkań  podkreślając charakter myśliwski całej imprezy.

Tak więc  w trakcie wspomnianej akcji koledzy lekarze przyjęli ponad dziewięćdziesięciu pacjentów  udzielając odpowiednich porad co jest dużym osiągnięciem  na terenie tej gminy. Nasi lekarze cieszą się dużym autorytetem  wśród społeczeństwa. Ubolewam  tylko że na tak dużą grupę myśliwych- lekarzy w okręgu lubelskim tylko kilku  można namówić do współpracy i prawie zawsze są to  te same osoby dlatego bardzo serdecznie dziękuje  kolegom za swoje zaangażowanie  i społeczne działania na rzecz polskiego łowiectwa. 

W wyniku otwartego poboru krwi honorowi krwiodawcy oddali ponad 9 litrów krwi do oddania  Zgłosiło się ponad 30 osób chętnych, jednak po badaniach  z rożnych przyczyn nie wszyscy mogli oddać krew, natomiast wszyscy otrzymali upominki a osoby, które oddały krew dodatkowo otrzymały pisemne podziękowania. Uczestnicy akcji jak i wszyscy goście mogli korzystać  z frajdy, jaką dawała  przywieziona przez RCKiK foto budka.

Całe wydarzenie   miało  myśliwską oprawę, przybliżającą odwiedzającym zwyczaje i tradycje łowieckie. Wspomniany wcześniej Klub Kolekcjonera  wystawił  ciekawą kolekcję przedmiotów  i książek o tematyce łowieckiej, zaś Koledzy z  KŁ Nr 33 Lis w Lubartowie  wydali ponad 150 porcji grochówki dla  odwiedzających,  na których czekało wiele atrakcji. KŁ „Uroczysko” prezentowało swoje trofea       i wypożyczone z muzeum przyrody eksponaty ptactwa.

Dzięki   wsparciu sponsorów przygotowało liczne gadżety  i prezenty:  kredki, odblaski, kolorowanki długopisy, kubki, breloczki i inne. Żadne dziecko nie odeszło bez pamiątki. Znaczącym punktem programu  było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla szkół podstawowych „MAŁA KROPLA KRWI RATUJE ŻYCIE”. Na konkurs wpłynęło 101 prac z których powołana komisja  wyłoniła 4 zwycięzców przy czym za pierwsze miejsce  nagrodę  ufundował Wójt Gminy Zakrzówek, za drugie miejsce  nagrodę ufundował  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, za trzecie miejsce  nagrodę, ufundował  PCK w Lublinie, była też czwarta nagroda  ufundowana przez RCKiK w Lublinie . Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe gadżety.

Serdeczne podziękowania dla wszystkich w/w instytucji, współorganizatorów i sponsorów wspomnianej akcji, za bezinteresowne działania na rzecz lokalnych społeczności. Jak widać łowiectwo to nie tylko ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz  zasadami racjonalnej gospodarki leśnej. To także dbałość o drugiego człowieka i umiejętność jednoczenia wielu instytucji wokół szczytnego celu. A wszystko to   niewątpliwie buduje pozytywny obraz polskiego łowiectwa.

 

KAPLICZKA I JEJ POŚWIĘCENIE

Jeszcze w roku 2016 z inicjatywy kol. prezesa Janka Starocha, sekretarza kol Marcina Wnuka i kol. Tomasza Gryty, powstał pomysł wykonania kapliczki św. Huberta upamiętniającej 70- cio lecie powstania koła. Natychmiast inicjatywę w tym temacie podjął  Kol Tomasz Gryta, który ostatecznie stworzył projekt kapliczki i z własnej inicjatywy przystąpił do jej wykonania. Kol. Tomasz Gryta jest ludowym twórcą i od dawna para się tworzeniem dzieł w drewnie. Jeszce w miesiącu sierpniu gotowa kapliczka został przewieziona i usytuowana na terenie naszej stanicy myśliwskiej w Kiełczewicach.

W dniu 22października 2017 roku podczas symbolicznego polowania hubertowskiego po mszy świętej w kościele parafialnym w Kiełczewicach myśliwi zgromadzili się na placu przed wspomniana kapliczką gdzie następnie  proboszcz parafii  ks. Krzysztof Brodaczewski dokonał poświęcenia  kapliczki. Ponadto po raz pierwszy odebrano ślubowania nowych myśliwych przy asyście własnego sztandaru.

POMOC DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIEŁCZEWICACH

W dniu 18 grudnia 2017 tym roku, po raz kolejny, nasi myśliwi obdarowali prezentami oraz pięknym, świątecznym drzewkiem podopiecznych Domu pomocy Społecznej w Kiewłczewicach.  Dary rzeczowe w postaci produktów żywnościowych i ubrań, a także słodycze i owoce w imieniu myśliwych przekazali Prezes Janek Staroch oraz fundatorzy upominków i paczek kol Andrzej Grochowski oraz Kol Artur Rapa.

 

WIGILJA.

Spotkanie wigilijne już po raz drugi odbyło się w naszej świetlicy na terenie stanicy myśliwskiej. Podczas spotkania opłatkowego prezes wręczył podziękowania  za działalność społeczną oraz podziękowanie i odznaczenie  za wybitne osiągnięcia na rzecz Koła dla Kol. Tomasza Gryty. W Wigilii wzięło udział 38 myśliwych i stażystów. Po raz pierwszy każdy z obecnych otrzymał upominek pod choinkę a dla nieobecnych upominki zostały przekazane poprzez kolegów. Wspomniane  prezenty zostały zorganizowane i przekazane przez naszych stażystów  kol. Andrzeja Grochowskiego i Artura Rapę. Całe spotkanie wigilijne upłynęło na śpiewaniu kolęd przy dzwiękach akordeonu, a rozmowom i opowieściom myśliwskim nie było końca.

W dniu 17 kwietnia 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze koła. Oprócz spraw gospodarczych, które w naszym kole od kilku lat mają się co najmniej dobrze, uczestnicy zebrania podjęli szereg niesamowicie ważnych uchwał, które były niezbędne do do dalszego prawidłowego funkcjonowania naszego koła. Pierwszą taką uchwałą na pewno jest uchwała dotycząca zakupu gruntu wraz z budynkami na własność koła w miejscowości Kiełczwice Górne, z przeznaczeniem na stanice myśliwską, drugą ważną decyzją była uchwała o ufundowaniu własnego sztandaru z uwagi na zbliżającą się 70- tą rocznicę powstania naszego koła.

Zarząd koła zobowiązany uchwałami Walnego Zgromadzenia przystąpił do realizacji przydzielonych zadań i już w dniu 18 maja 2016 roku dokonał zakupu 23 arowej działki w miejscowości Kiełczewice Górne.

Po uzyskaniu aktu notarialnego myśliwi koła niezwłocznie przystąpili do prac remontowo budowlanych zakupionej posesji. Trzeba zaznaczyć iż zaangażowanie myśliwych i stażystów naszego kola przerosło oczekiwanie zarządu. Z dumą i satysfakcja należy stwierdzić, iż w wyniku prac społecznych a także składek myśliwych udało się wyremontować zakupione budynki i przystosować je do naszych potrzeb, jeszcze tego roku udało się postawić nową altanę z przeznaczeniem na szkolenia i spotkania myśliwych. W okresie całego roku 2016 przy okazji różnych spotkań Zarząd za sprawą prezesa nie szczędził podziękowań i wyróżnień a także innych odznaczeń.

Jak co roku koło prowadziło współpracę z domem pomocy społecznej w Kiełczewicach, uczestnicząc w pikniku w miesiącu czerwcu gdzie na rzecz podopiecznych i ich rodzin serwowaliśmy pieczone łudźcie z dzika, natomiast w okresie przedświątecznym zwyczajowo odwiedziliśmy dom pomocy przekazując 65 paczek świątecznych dla podopiecznych domu. Na uwagę zasługuje fakt iż w tym roku paczki z własnych środków zorganizował nasz myśliwy Paweł Wjciechowski wraz z małżonką.

Podsumowując rok 2016 był rokiem ogromnego zaangażowania naszych myśliwych w prace na rzecz Stanicy Myśliwskiej. Natomiast moje zaangażowanie jako prezesa koła było równie duże jak kolegów i wybaczcie ale nie miałem nawet czasu szczegółowo dokonywać wpisów na tej podstronie, myślę ze ten oględny opis zobrazuje nasze działania na ten rok. Ponadto załączam album zdjęć, które powinny dokładniej zobrazować jak i uzupełnić powyższy tekst.

Darz Bór Janek Staroch

OSTATNIE POŻEGNANIE
KOŁO ŁOWIECKIE NR 25 „UROCZYSKO” W LUBLINIE

W roku 2016 do krainy wiecznych łowów odeszli myśliwi naszego koła wieloletni prezes Kol. Czesław Mierzwa, Kol. Ryszard Woliński, Kol. Wiesław Gryta. Byli etycznymi myśliwymi, koleżeńscy i pomocni, będziemy zawsze o nich pamiętać. Cześć ich pamięci.


2016WIGILJA 2016 (WAŻNE) NA WŁASNYM
KOŁO ŁOWIECKIE NR 25 „UROCZYSKO” W LUBLINIE

Na szczególną uwagę zasługuje wydarzenie, które miało miejsce w okresie przedświątecznym a mianowicie spotkanie wigilijne, które odbyło się w nowo wyremontowanym budynku(świetlicy) na terenie naszej nowej stanicy myśliwskiej.

To spotkanie wigilijne było szczególne ponieważ zaprosiliśmy na nie mieszkańców koloni gdzie znajduje się nasza stanica. Oprócz myśliwych naszego koła i zaproszonych gości w spotkaniu wziął udział ksiądz proboszcz mgr Roman Piotr Bednarczyk.

Po krótkim polowaniu wigilijnym podczas którego prowadzono dokarmianie a także pozostawiono przy paśnikach opłatek dla zwierzyny przystąpiono do wieczerzy, którą rozpoczął ksiądz proboszcz a następnie wszyscy połamali się opłatkiem. Podczas spotkania z udziałem akordeonu śpiewano kolędy i poruszano wiele tematów związanych z posesją a także z myślistwem . To spotkanie na długo jeszcze pozostanie w naszej pamięci. Range tego spotkania niech odda fakt, iż w spotkaniu wzięło udział niemal 60 myśliwych i zaproszonych gości a ostatni wyszli ze spotkania około 24.00.

Myśliwi naszego koła od kilku lat udzielają się społecznie i wspierają Dom Pomocy Społecznej w Kiełczewskich, gdzie przebywa 65 pensjonariuszy z różnymi schorzeniami. Corocznie kierownictwo wspomnianej placówki organizuje piknik rodzinny dla podopiecznych i ich rodzin. W tym roku również nasi myśliwi wzięli udział we wspomnianym pikniku.

W dniu 7 czerwca 2015 roku. Kolega Janek Staroch, Kol. Marian Piotrowski, Kol Marcin Wnuk oraz Kol. Zdzisław Jasiak po udziale w mszy świętej z powodzeniem serwowali pieczone udźce z dzika dla uczestników pikniku, którzy wykazywali żywe zainteresowanie serwowanym daniem jak również tematyką myśliwską. Obecność myśliwych w mundurach zawsze budzi żywe zainteresowanie i niewątpliwie przy okazji takich uroczystości jest możliwość zaprezentowania łowiectwa w sensie pozytywnym.

W dniu 18 lutego 2015 roku do Krainy Wiecznych Łowów odszedł myśliwy naszego koła – Kolega Stefan Chałabis, miał 66 lat.

Na cmentarzu w Zakrzówku w dniu 22 lutego 2015 roku pożegnała Go rodzina, sąsiedzi i znajomi oraz liczne grono myśliwych z naszego koła, jak również Wojskowego Koła Łowieckiego nr 103 „Rudki” w Kraśniku.

Myśliwi żegnali Kolegę symboliczną gałązką „złomu” wrzuconą do mogiły, a sygnaliści na sygnałówkach odegrali stosowny hejnał tj. pożegnanie.


Żegnaj Kolego
Niech Ci Knieja Wiecznie Szumi

WYDARZENIA ROKU 2014

Czas na podsumowanie roku 2014 …

5 października w Szkole Podstawowej w Strzyżewicach – Rechcie odbyła się Biała Niedziela, której między innymi organizatorem było nasze koło.

W zorganizowanie tej akcji zaangażował się prezes Koła kol. Janek Staroch. W tym dniu z bezpłatnych porad sześciu lekarzy specjalistów (urolog, ortopeda, laryngolog, ginekolog, neurolog, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych), skorzystało ok. 100 osób. Ponadto w czasie trwania akcji zorganizowano otwarty pobór krwi, a to za sprawą Klubu Honorowych Dawców Krwi Myśliwych Okręgu Lubelskiego, którym przewodniczy także Kol. Janek Staroch, podczas tej akcji zarejestrowano 17 osób. Krew oddało 12 osób. Ponadto 6 osób zarejestrowano na potencjalnych dawców szpiku.

Podczas trwania całej akcji już po raz drugi wspierali nas koledzy z Koła Łowieckiego nr 33 „Lis” w Lubartowie serwując grochówkę z kuchni polowej. Grochówka była niewątpliwie atrakcją i robiła furorę wśród uczestników akcji . Za co z całego serca dziękujemy Kolegom z Koła „Lis” w Lubartowie.

Jednocześnie nasze koło wspólnie z sąsiadującym kołem „Orzeł” w Niedrzwicy Dużej zorganizowało i ogłosiło w szkołach podstawowych na terenie gminy Strzyżewice konkurs pod hasłem „mała kropla krwi to wielki dar”.

Z sześciu szkół wpłynęło 196 prac konkursowych. Wszystkie dzieci otrzymały upominki. Nagrodzono sześć prac oraz wręczono dwa wyróżnienia. Myśliwi Janek Staroch wspólnie z Koleżanką Renatą Krasula, ubrani w wyjściowe mundury myśliwskie odwiedzili nagrodzone dzieci w szkołach podczas odbywających się lekcji wręczając im nagrody i wyróżnienia. Fakt ten niewątpliwie zapadnie w pamięć dzieci na długo, a myśliwy będzie kojarzony z pozytywnym obrazem, osoby w zielonym mundurze.

Takie działania myśliwych niewątpliwie przyczyniają się do poprawy wizerunku Polskiego Myśliwego w naszym społeczeństwie.

Za pomoc z realizacji całego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy Kolegom: Dariuszowi Chałabis, Marianowi Piotrowskiemu, Zbyszkowi Łupinie, Michałowi Daśko, Marcinowi Wnuk, Samiemu Tatar oraz Bogdanowi Kucharczyk.

Okres jesieni to dla myśliwych czas szczególny. Związane jest to przede wszystkim z rozpoczynającym się sezonem polowań na większość gatunków zwierzyny, lecz przede wszystkim z obchodami święta naszego patrona tj. dnia św. Huberta.

W naszym kole uroczyste polowanie rozpoczęło się od wywołania z szeregu nowowstępujących Kolegów do ślubowania do grona polskich myśliwych. Do ślubowania przystąpili Sami Tatar oraz Andrzej Grzywa wraz z opiekunami. W obecności zebranej braci łowieckiej ślubowanie przyjął Kolega Prezes Koła Janek Staroch. Po złożeniu gratulacji koledzy przystąpili do odprawy i ruszyli na łowy.

Po kilku godzinnym polowaniu na pokocie znalazło się pięć lisów, zaś Królem Polowania został Kolega Wojciech Burek.

Zgodnie z planem, już tradycyjnie uczestnicy polowania udali się na obiad do gospodarstwa agroturystycznego Ireneusza Jamroza w Bystrzycy, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości. W czasie biesiady zarząd koła wyróżnił dyplomami za aktywny udział z walce ze szkodnikami „lisiarz sezonu” Kol Jurka Sobieszczańskiego, Marcina Wnuka oraz Zbyszka Łupinę. Kolega prezes podziękował również wszystkim za udział w Białej Niedzieli, a za szczególne zaangażowanie i pomoc w organizacji tej akcji wręczył dyplomy i podziękowania Kolegom Marianowi Piotrowskiemu, Marcinowi Wnuk, Dariuszowi Hałabis, Czesławowi Mierzwie, Zbigniewowi Łupinie oraz Michałowi Daśko.


W dalszej części biesiady humory dopisywały wszystkim, a prym wiedli brylowali Kol. Kazio Jata i Mirosław Pastucha, co przyczyniło się do tego, iż spotkanie trwało do późnych godzin nocnych. Tego rodzaju forma integracji myśliwych świetnie się sprawdza i w przyszłości będziemy kontynuować tego rodzaju spotkania.

Pożegnanie ostatniego założyciela Koła Łowieckiego nr 25 „Uroczysko”

W dniu 23 lutego 2014r do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Stanisław Fornal.

Miał 90 lat, ale niemal do ostatnich dni kondycji i werwy mogli Mu zazdrościć znacznie młodsi koledzy.

Na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie dnia 27 lutego 2014r żegnała Go rodzina oraz liczne grono przyjaciół w tym również myśliwi Koła Łowieckiego nr 25 „Uroczysko” i Koła Łowieckiego nr 5 Dąbrowa” w Lublinie, których był założycielem. Myśliwi żegnali Go ze sztandarem Koła i symboliczną gałązką „złomu”: wrzuconą do mogiły, a sygnalista na trąbce odegrał melodię „pożegnanie i capstrzyk”. Natomiast kompania i orkiestra Wojska Polskiego żegnała Go salwą honorową .

Cz. Mierzwa

Niski stan zwierzyny drobnej (zająca, kuropatwy i bażanta) w obwodach dzierżawionych przez nasze Koło, sprawił zmniejszenie aktywność myśliwych w polowaniach zbiorowych, które w przeszłości były u nas dużą atrakcją. Aktualnie pasje myśliwskie realizowane są na polowaniach indywidualnych na sarny i o dziwo na dziki, których jeszcze kilka lat temu w naszych obwodach praktycznie nie było, zaś obecnie w sezonie pozyskujemy kilka dzików.

Dużo czasu poświęcamy również na redukcję lisów oraz poprawę warunków bytowania zwierzyny. Mimo mniejszej ilości polowań zbiorowych stan członków koła nie zmniejsza się, a wręcz wzrasta. Cieszy to gdyż koło odmładza się. Obecnie średnia wieku wynosi prawie 56 lat. Mimo wymienionych wyżej negatywnych zjawisk cieszy, że w dalszym ciągu notujemy dużą aktywności naszych myśliwych.

Od kilku lat wspieramy podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich. Tradycyjnie już przed świętami Bożego Narodzenia podopieczni otrzymują od nas słodycze i owoce oraz drzewko świerku na przystrojenie choinki.

W miejscowości Zakrzówek, położonej na terenie dzierżawionego obwodu ostatnio, a dokładnie w październiku 2013 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Kołem Łowieckim nr 103 „Rudki” w Kraśniku „Białą Niedzielę” podczas, której z porad lekarzy specjalistów skorzystało 141osób, a uczestnicząca w niej Wojewódzka Stacja Krwiodawcza pozyskała krew od dwudziestu osób w drodze honorowego dawstwa.

Innym przejawem aktywności naszych myśliwych było w ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” udzielenie wspólnie z „Radiem Lublin” wsparcia rodzinie wielodzietnej w miejscowości Osowa. Rodzinie tej przekazano produkty spożywcze (makaron, wyroby mięsne), jak również metr sześcienny drzewa opałowego zakupionego przez nasze Koło. Tego typu działania oprócz wsparcia osób oczekujących pomocy rozchodzą się pozytywnym echem i sprawiają godny wizerunek myśliwego oraz Polskiego Związku Łowieckiego.

Udzielanie pomocy osobom potrzebującym, organizowanie polowań „Hubertowskich” i „Wigilijnych”, gdzie wspólnie z naganką spożywamy posiłek oraz dzielimy sie opłatkiem, sprzyja pojawianiu się pozytywnych komentarzy, a tym samym w środowisku na terenie dzierżawionych obwodów wizerunek myśliwego zdobywa coraz większe uznanie i zaciera dotychczasowe negatywne opinie o łowiectwie.

Dalsza aktywność naszych myśliwych zmierzać będzie do zwiększenia populacji zająca i bażanta, organizowanie prawidłowej gospodarki łowieckiej, a przede wszystkim budowania pozytywnego wizerunku Polskiego Związku Łowieckiego.

Opracował: Czesław Mierzwa

Rok 2013 z racji 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego obfituje w szereg uroczystych spotkań. Tym razem Nasze Koło w roku Jubileuszu wpisuje się polowaniem „Hubertowskim” oraz wieloma innymi imprezami, m.in. współorganizacją Białej Niedzieli w Zakrzówku w dniu 20.10.2013 roku. Z kolei w dniu święta patrona myśliwych tj. 3 listopada odbyło się uroczyste polowanie „Hubertowskie” z udziałem dwudziestu jeden myśliwych.

Na polowaniu Święty Hubert niezbyt hojnie obdarzył myśliwych. Pozyskano jedynie trzy lisy i jednego bażanta, ale nie pozyskanie było najważniejszym akcentem w tym uroczystym dniu. Po spożyciu śniadania naganka udała się do domu, a na myśliwych oczekiwał w Gospodarstwie Agro-turystycznym w Bystrzycy poczęstunek. Przed zajęciem miejsc przy stole odbyła się miła uroczystość, na której w imieniu członków Koła Prezes kol. Jan Staroch wręczył kol. Zdzisławowi Jasiakowi pamiątkowy upominek oraz list ze słowami podziękowania za dwudziestopięcioletnie pełnienie funkcji łowczego koła. Następnie kol./kol. Jan Staroch i Marian Piotrowski z rąk członka Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie kol. Waldemara Kostrzewy otrzymali Brązowe Medale Zasługi Łowieckiej.


Na zakończenie części oficjalnej kol. Jan Staroch poinformował o zorganizowanej w dniu 20.10.2013 roku w Zakrzówku „Białej Niedzieli”. Podziękował myśliwym za aktywny udział w jej organizacji wręczając dyplomy. W ten sposób uhonorowano kol./kol. Michała Daśko, Czesława Mierzwę, Darka Chałabisa, Mariana Piotrowskiego Marcina Wnuka i Zbigniewa Łupinę.

Podczas biesiady gdzie serwowano szereg pyszności największym powodzeniem cieszyła się pieczeń z sarny oraz degustacja nalewek, a wspomnieniom przygód nie był końca. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przygotowane przez kol Czesława Mierzwę przypomnienie historii patrona myśliwych i leśników Św. Huberta

Opracował Cz. Mierzwa

 

Rok 2013 – rok jubileuszu 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, Koło Łowieckie nr 25 „Uroczysko” w Lublinie rozpoczęło corocznym zebraniem sprawozdawczym, na którym oceniono ubiegłoroczny rok i wytyczono kierunki na następne lata uznając działania na rzecz poprawy bytowania zwierzyny, walkę z kłusownictwem i wzrostu populacji bażanta za zadania pierwszoplanowe.

Podczas obrad po dwudziestu sześciu latach pełnienia funkcji Łowczego kol. Jasiak Zdzisław złożył rezygnację. Zebranie uznając tą decyzję wybrało Go jednak na członka Zarządu z zadaniem służenia doświadczeniem młodszym kolegom.

Nowo wybranym Łowczym został kol. Bogdan Kucharczyk dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a nowym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został kolega Kazimierz Jata.

W maju z okazji organizowanego Dnia Dziecka w Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich tradycyjnie już kol. kol. Jan Staroch, Jan Kużma i Rafał Wilkołaski częstowali uczestników spotkania pieczenią z dzika.

Natomiast w miesiącu czerwcu w „Domku Myśliwskim” w Lesie Pawłowskim z okazji 90-lecia PZŁ, odbyło się spotkanie integracyjne członków Koła, ich rodzin i sympatyków łowiectwa. Było tam wiele pyszności kulinarnych, nalewek oraz tańce przy muzyce, a atrakcją wieczoru był pieczony dzik przygotowany przez kol. Wilkołaskiego Rafała. Biesiada w miłej atmosferze trwała niemal do brzasku.

Okręgowe obchody 90-lecia Polskiego Związku Łowieckiego odbyły się 14-15 września 2013 roku w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Rozpoczęto je mszą hubertowską w Kaplicy Pałacowej. Licznie przybyli goście mogli zwiedzić wiele wystaw m. innymi trofea myśliwskie, był pokaz psów ras myśliwskich, pokaz ptaków drapieżnych, koncerty muzyki myśliwskiej, przelot balonem i wiele innych atrakcji. Była też biesiada myśliwska z demonstracja kuchni myśliwskiej. Degustatorów potraw kuchni było bardzo wielu. Nie brakowało pochwał potraw z dziczyzny przygotowanych przez myśliwych z wielu Kół.

Na święcie tym nie zabrakło również akcentów dotyczących naszego Koła.


Za krzewienie i propagowanie kultury łowieckiej
kol . Flis Marian i Mierzwa Czesław odznaczeni zostali Medalem Św. Huberta


Za szczególne angażowanie się w działalność na rzecz gospodarki łowieckiej
kolega Iwanicki Mieczysław odznaczony został Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej

Cz. Mierzwa

Koło Łowieckie nr 25 „Uroczysko” dzierżawi dwa obwody przyległe do siebie o łącznej powierzchni około 16 tys. ha. Są to obwody typowo polne, a największy kompleks leśny nie przekracza 300 ha.

W przeszłości obwody te były zasobne w zwierzyną drobną . Stan zajęcy, bażantów i kuropatw był tak liczny, że wiele Kół zazdrościło nam. Obecnie mimo prowadzenia intensywnej gospodarki łowieckiej od wielu już lat na zające i kuropatwy nie polujemy. Polowania zbiorowe jakie są organizowane to lis i przy tej okazji bażant. A na polowaniach indywidualnych pozyskujemy głównie sarny, a w ostatnich latach również trafia się i dzik.

W historii Koła na polowaniu zbiorowym po raz pierwszy dniu 20 stycznia 2013r.w lesie zwanym „Budnego” św. Hubert sprawił, że Kol. Marcin Iwanicki pozyskał dzika. Podczas ceremonii łowieckiej gratulacji nie było końca, tym bardziej że Kol. Marcin jest myśliwym z rocznym stażem.

Opracował Cz. Mierzwa

W dniu 24 stycznia 2013 roku w siedzibie Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, odbyło się doroczne noworoczne spotkanie działaczy łowieckich – Seniorów z Okręgowymi Władzami Łowieckimi. W spotkaniu uczestniczyło około siedemdziesięciu Seniorów, w tym z Koła Łowieckiego nr 25 „Uroczysko” kol. kol. Mareczko Stefan, Fornal Stanisław (założyciel Koła i członek PZŁ z najdłuższym stażem w Okręgu Lubelskim), Jasiak Zdzisław i Mierzwa Czesław.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze. Po części oficjalnej związane z przywitaniem, życzeniami i gratulacjami oraz wręczeniu 5 medali za pięćdziesięcioletnią przynależność do Polskiego Związku Łowieckiego, przy dźwiękach muzyki, Seniorzy dzielili się wrażeniami mienionego roku, wykonywali pamiątkowe zdjęcia życząc sobie już teraz kolejnego spotkania za rok. Również Seniorzy naszego Koła wykonali pamiątkowe zdjęcie z członkiem Koła, a jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie, kol. Marianem Flisem.

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia 2012r. w Kole Łowieckim nr 25 „Uroczysko” w Lublinie obfitował w wiele wydarzeń. W dniu 19 grudnia 2012 r., zgodnie już z tradycją przedstawiciele Koła kol. kol. Jan Staroch, Jan Żurawicz i Czesław Mierzwa odwiedzili podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich przywożąc choinki i wręczając im paczki z owocami i słodyczami.

Następnie w dniu 23 grudnia 2012 r., na terenie obwodu łowieckiego nr 215, w okolicach Bychawy odbyło się polowanie Wigilijne. W polowaniu uczestniczyło piętnastu myśliwych i sześciu naganiaczy. Przed rozpoczęciem polowania zgodnie z Wigilijną tradycją, myśliwi wraz z naganką uzupełnili w paśnikach dla sarn siano oraz wyłożono buraki i sól. Tradycyjnie również do siana włożono opłatek.

Patron św. Hubert tym razem nie był skory i obdarzył jedynie kol. Młynarskiego Tadeusza bażantem i tym samym został On królem polowania. Po zakończonym polowaniu wszyscy uczestnicy skorzystali z gościnności kol. Mariana Piotrowskiego i w jego domu łamano się opłatkiem składając sobie życzenia zdrowia pomyślności i sukcesów łowieckich. Na poczęstunek małżonka kol. Mariana przygotowała i podała wspaniały barszcz z uszkami, śledziki, karpia, bigos, ciasteczka oraz kompot. Koledzy myśliwi przechwalali się nalewkami, a ich degustacja udowodniła, iż prym w przygotowaniu wiedzie Kol. Łowczy. Jedyna uwaga dotycząca tej nalewki związana była z niebyt dużą jej ilością. Z upływem czasu atmosfera się ocieplała i zaczęto śpiewać kolędy, a kol.
Rysiek Pietrzak przygrywał na akordeonie.

Czas upływał w miłej atmosferze. Opowiadając wesołe zdarzenia, snuto plany na przyszłość i kierowano prośby do św. Huberta zwracając się tymi słowy.

„Graj zawsze Święty Hubercie
na wszystkich myśliwskich rogach
i prowadź świetlną mądrością
myśliwych po leśnych drogach” …

Mierzwa Czesław

Od wielu już lat myśliwi z „Uroczyska” organizują uroczyste polowanie „Hubertoskie”. Tak też było i w tym roku. W dniu 4 listopada 2012 r., polowanie to zostało zorganizowane na terenie obwodu łowieckiego nr 215.

W polowaniu uczestniczyło piętnastu myśliwych. Po przywitaniu i odprawie – Prezes Kol. Jan Staroch poprowadził część myśliwych do lasu „ Bychawskiego” i sąsiadujących wąwozów, zaś Łowczy Zdzisław Jasiak do lasu „Strzyżowskiego” i na łąki przy granicy obwodu. Po zakończeniu polowania grupa polująca z prezesem na pokot ułożyła trzy lisy i bażanta, a grupa Łowczego jednego lisa. Następnie wyłoniono „Króla Polowania” i „Króla Pudlarzy”. Królem polowania został Kol. Tomek Gryta pozyskując dwa lisy i bażanta, zaś „Królem Pudlarzy” sam prezes koła.


Tradycyjnie już polowanie podsumowano wspólnie z naganką, przy pieczonej kiełbasce, a następnie myśliwi udali się na biesiadę hubertoską do Gospodarstwa Agro-Turystycznego w Bystrzycy Nowej. Przed rozpoczęciem biesiady Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej uhonorowany został Kol. Tomasz Gryta ,zaś Kol. Kol. Jerzy Sobieszczański i Roman Pastucha otrzymali dyplomy za aktywną walkę ze szkodnikami łowieckimi. Pozostałą część dnia św. Huberta, spędzono przy pysznej pieczeni z sarny i innych smakołykach przygotowanych przez szefa kuchni tegoż Gospodarstwa Agro-Turystycznego. Degustowano również różne nalewki przy których nie było końca opowieści łowieckich.

Czesław Mierzwa

Członkowie Koła Łowieckiego nr 25 „Uroczysko” w dniu 25 października 2012 r., jadąc na zaproszenie Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich byli przekonani, że po raz koleiny będą mogli pomóc podopiecznym w ich ciężkim losie.

Jakież było nasze miłe zaskoczenie kiedy ujrzeliśmy zgromadzonych podopiecznych Domu wraz z Panią Dyrektor mgr Jadwigą Melaniuk oraz podległymi jej pracownikami. Po przywitaniu nas, Pani Dyrektor odczytała a następnie wręczyła nam „List Gratulacyjny” z okazji rocznicy 65-lecia powstania koła a następnie wyraziła gorące podziękowania za dotychczasowe gesty wsparcia i dobroci dla podopiecznych Jej Domu ze strony naszego koła. Natomiast podopieczni, przedstawili inscenizację z baśni braci Grimm „Czerwony Kapturek”.

Po zakończonym przedstawieniu zaproszono myśliwych na poczęstunek gdzie serwowano kawę, herbatę oraz wspaniałe ciasteczka upieczone przy pomocy mieszkanek Domu. Na zakończenie spotkania obdarowano każdego myśliwego koszyczkiem z pysznymi ciasteczkami.

Czesław Mierzwa

Tradycją Koła Łowieckiego nr 25 „Uroczysko” w Lublinie stało się odwiedzanie Podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich. Po wręczeniu przez myśliwych naszego Koła Podopiecznym tego Domu paczek ze słodyczami i owocami na gwiazdkę 2012 r., przyszedł Dzień Dziecka.

I znów koło stanęło na przysłowiowej „wysokości zadania” tj. w dniu 3 czerwca 2012 r,. na uroczystości organizowanej przez Dom Pomocy dla swych Podopiecznych i ich rodzin przedstawiciele Koła w osobach Staroch Jan – Prezes, Jasiak Zdzisław – Łowczy oraz Mierzwa Czesław – Sekretarz, udali się z pieczonymi udźcami z dzika. Podczas poczęstunku gdzie serwowano bigos, pierogi, ciasto przygotowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich – udziec z dzika cieszył się największym powodzeniem, a ponadto wzbudził wielkie zainteresowanie i pochlebne opinie zarówno o naszym Kole jak i o Polskim Związku Łowieckim.

Nasze koło oprócz prowadzenia gospodarki łowieckiej, aktywnie włącza się w różnego rodzaju akcje o charakterze społecznym. W ramach akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” – ufundowano paczki ze słodyczami i owocami dla 64 podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich w Gminie Strzyżewice.

Paczki te członkowie Zarządu Koła w osobach Kol. Jan Staroch, Kol. Zdzisław Jasiak i Kol. Czesław Mierzwa, wręczyli dzieciom na spotkaniu w dniu 17 grudnia 2011 r. W dniu 4 stycznia 2012 roku niejako w podzięce za dary, członkowie koła zaproszeni zostali na „Jasełka” organizowane przez podopiecznych tego ośrodka. Miło było obserwować jak dzieci te cieszyły się z otrzymanych paczek, oraz jak pasjonowały się naszymi mundurami. Pytali jaka bytuje w tym rejonie zwierzyna, jak i kiedy odbywają się polowania, czy zimą dokarmiamy zwierzynę i wiele innych niejednokrotnie nie mających z łowiectwem pytań padło na tym spotkaniu.

Spotkanie „Jasełkowe”. Wręczanie paczek podopiecznym D P S w Kiełczewicach

W roku gospodarczym 2011/12 Koło w dalszym ciągu nie prowadziło pozyskania zajęcy i kuropatw. Szczególną uwagę skupiano zatem na pracach gospodarczych oraz zapewnieniu dobrych warunków bytowania zwierzynie w dzierżawionych obwodach. Polowania zbiorowe organizowane były przede wszystkim na lisy i inne drapieżniki.

Mimo braku podstawowego gatunku zwierzyny w naszych obwodach – jakim do niedawna był zając, nie zapominamy jednak organizować polowania Hubertowskiego czy Wigilijnego. Po zakończeniu tych raczej symbolicznych polowań, Koledzy dzieląc się opłatkiem, składają sobie i najbliższym życzenia, w których przede wszystkim życzą sobie nawzajem dużo zdrowia i wielu przeżyć myśliwskich, zaś najbliższym zdrowia i wszelkiej pomyślności. Takie spotkanie miało miejsce 18 grudnia 2011 r., w Domku Myśliwskim w Pawłowie koło Bychawy.

SPOTKANIE WIGILIJNE

ODPRAWA PRZED POLOWANIEM HUBERTOSKIM I UROCZYSTE SPOTKANIE PO POLOWANIU


„HUBERT” NIE OBDARZYŁ